« Späť

Ďakujeme Otcovi, že sa stará aj o naše fyzické zdravie...

Ďakujeme Otcovi, že sa stará aj o naše fyzické zdravie...

- Správy z Domov Panny Márie Eucharistickej pre deti v Kapčigaji od slovenského kňaza Ondreja Slávika, Apríl 2013 -

 

Začiatkom mesiaca apríl sme privítali v našej farnosti predstaviteľov organizácie Kirche in Not, ktorá pomohla našej farnosti cez mnohé projekty. Navštívili nás zástupcovia tejto katolíckej organizácie, páter Martin M. Barta zo Slovenska a pán Peter Humeniuk z Nemecka. Bolo to veľmi príjemné stretnutie, ktoré, ako dúfame, naďalej pomôže našej vzájomnej spolupráci.

Otec Jozef sa zúčastnil na každoročnom spoločnom kňazskom stretnutí, ktoré sa konalo v Astane. Tieto stretnutia dávajú kňazom slúžiacim v Kazachstane možnosť vzájomne sa podeliť skúsenosťami, spoločne sa modliť a utužiť osobné priateľské vzťahy, ktoré sa vďaka veľkým vzdialenostiam nie vždy darí udržiavať. Po stretnutí otec Jozef navštívil komunitu Redemptoristov v meste Petropavlovsk, kde sa bližšie zoznámil s poľskými spolubratmi a prežil spolu s nimi niekoľko dní.

Vďaka priaznivému počasiu sa počas celého mesiaca sestry Viera a Tamara venovali skrášleniu okolia našich domov a zároveň učili deti, ktoré im ochotne pomáhali trpezlivosti a zodpovednosti v práci.

V strede mesiaca naša farnosť počas nedeľnej svätej omše slávnostne prijala relikvie blahoslavených slovenských mučeníkov, sestry Zdenky Schelingovej a biskupa Vasila Hopku. Relikvie boli už pred časom privezené zo Slovenska a tento mesiac boli vystavené v našom kostole. Nasledujúcu nedeľu sme posvätili ikonu Nepoškvrneného počatia Panny Márie, patrónky našej farnosti, ktorú pre nás namaľoval umelec z Ukrajiny.   

Vďaka ústretovosti otca Guida, kňaza z Talianska, ktorý pomáha telesne a duševne postihnutým deťom v zariadení nazývanom Kavceg v meste Talgar, dostali naše deti možnosť bezplatne navštíviť zubára. Liečili ich mladí príjemní lekári, ktorí pricestovali na niekoľko dní z Talianska do Kavcegu, aby pomohli miestnym deťom. Dôležité pre nás bolo, že zuby liečili odborne a bez veľkých bolestí, preto sa im u našich detí a mládeže podarilo odbúrať strach z liečenia zubov. Okrem toho sme tento mesiac viac krát využili odbornú pomoc  lekárov pri liečení a operáciách detí a matiek, ktoré žijú v našich domoch a viacerým ľuďom sme vďaka našim dobrodincom pomohli pri zakúpení potrebných liekov.

Počas celého mesiaca pokračovala oprava nášho študentského domu Karavadzo v Almate, ktorá, ako dúfame, bude dokončená v mesiaci máj. Prevažnú časť práce urobili naši študenti spoločne s dobrovoľníčkou Evou, ktorá zároveň vedie študentov, za pomoci otca Jozefa a nášho pomocníka Maxima. Každý týždeň v pondelok navštívili študentský dom aj naši priatelia z Mládežníckeho centra v Almate, ktorí nám v mnohom pomáhajú a s ktorými nás spája vzájomné priateľstvo. Dvanásti z nich navštívili aj našu misiu v Kapčagaji, kde si v jednom z našich domov zorganizovali duchovnú obnovu.

19. apríla sa farnosť Kapčagaj rozlúčila s dvomi našimi farníkmi. Obľúbeným deduškom Jevgenijom, ktorý svojím životom a prežívaním viery bol pre nás veľkým príkladom a s Efrosinijou, ktorá zomrela po dlhej a ťažkej chorobe. Spoločne s ich blízkymi a viacerými farníkmi sme sa s nimi rozlúčili spoločnou modlitbou, slávením svätej omše a pohrebnými obradmi.

Pre neprítomnosť kňazov sme v tomto mesiaci zastupovali farnosti Doulet a Talgykurgan, navštívili sme našich veriacich v mestečku Bakanas, pokračovali u nás stretnutia s Božím slovom formou Lectio Divina a pravidelne sme sa stretávali na katechézach s dospelými a deťmi pripravujúcimi sa na prijatie sviatosti. Otec Jozef organizoval pravidelné stretnutia s miništrantmi a zaujímavé stretnutia s deťmi po nedeľnom obede a počas voľných dní sme organizovali spoločné prechádzky k jazeru. Oslávili sme narodeniny Oľgy a Dáši, ktoré u nás žijú už niekoľko rokov. Dáša oslávila 9 rokov a Oľga 18.

Veľa kancelárskej práce súvisiacej s rôznymi projektmi a vybavovaním potrebných dokumentov pre ľudí urobila v našej farnosti počas mesiaca františkánska sestra Anna, ktorá sa spoločne so svojou spolusestrou Maximiliánou venujú predovšetkým vzdelávaniu detí žijúcich u nás.

Apríl bol pre nás znova mesiacom bohatým na rôzne zážitky a stretnutia s ľuďmi. V mnohých situáciách sa nám potvrdila Božia starostlivosť o nás a sme vďační všetkým vám, ktorí nás sprevádzate svojimi modlitbami a pomocou. Pamätáme na vás všetkých v našich modlitbách.